UngHørt

Tilbudet fra psykisk helsevern til hørselshemmede og døve er ikke i samsvar med deres behov. Det ordinære tjenesteapparatet behersker ikke tegnspråk, og kjenner heller ikke til de døve og hørselshemmedes kultur og livssituasjon, noe som kan senke kvaliteten på behandlingen de blir tilbudt.
Prosjektet UngHørt skal, ved hjelp av forskning og brukermedvirkning bidra til å bedre helsetilbudet rettet mot unge hørselshemmede og døve.

03.mar   |   Prosjekt

Flere studier har vist at andelen som får psykiske helseproblemer er høyere hos hørselshemmede og døve enn hos den hørende befolkningen. I tillegg tar ofte døve og hørselshemmede unge senere kontakt med psykiske helsetjenester enn sine hørende jevnaldrende, og viser flere symptomer på angst og depresjon enn gjennomsnittet. Det er ikke lett å skulle ta kontakt med psykiske helsetjenester når man er døv eller hørselshemmet.

For å samle informasjon om hvilke barrierer hørselshemmede og døve ungdommer opplever i sitt møte med psykiske helsetjenester skal det gjennomføres intervjuer med hørselshemmede og døve ungdommer. På bakgrunn av kartleggingsrapporten skal det produseres to veiledere som skal brukes til å veilede helsetjenester og brukermedvirkere. I tillegg skal resultatene av kartleggingen brukes til å synliggjøre behovene for et bedre tilbud overfor politikere og andre beslutningstakere 

Målet er å gi unge hørselshemmede og døve verktøy de kan bruke for å få en varig god psykisk helse. Gjennom prosjektet skal målgruppen tilbys kurs i brukermedvirkning, slik at de skal få verktøy til å utvikle seg som handlekraftige brukermedvirkere, og selv ta aktiv del i å forme helsetjenestene.

Prosjektet ledes av en prosjektkoordinator i 100 % stilling, og gjennomføres i samarbeid med forskere fra FAFO og NTNU. Prosjektet skal samarbeide tett med interesseorganisasjoner for unge hørselshemmede og døve som Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom og Norges Døveforbund Ungdom for å sikre brukermedvirkning. 

Har du spørsmål om prosjektet?
Ta kontakt med prosjektkoordinator Katie Kåsa Moriggi  på e-post: katie.moriggi@mhu.no