Brukermedvirkning og erfaringskonsulenter

Dette prosjektet har som mål å utvikle et konsolidert brukermedvirkningsprogram som er faglig forankret, utviklet av brukerne i samarbeid med fagfolk.

07.mai   |   Prosjekt

Et av våre viktigste virkemiddel for å nå målene våre som organisasjon er å synliggjøre den
erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan
bidra til å bedre helsefremmende tjenester. En storsatsing på brukermedvirkning er derfor
avgjørende for oss i tiden som kommer. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å slå sammen og videreutvikle opplæring av unge brukere som i dag gjøres hver for seg i de tre organisasjonene; Mental Helse Ungdom, Barn Av Rusmisbrukere og Landsforeningen for barnevernsbarn.

Gjennom en konsolidering sikrer vi at vi har trygge medvirkere og representanter som har kompetansen til å gjøre en god jobb. 
Vi skal de neste to årene jobbe for: 
• At det blir opprettet egne brukermedvirkernettverk for brukermedvirkere.
• Å gi skolering til brukermedvirkere slik at det gjør dem i stand til å bidra på individ-, tjeneste- og systemnivå. 
• At Mental Helse Ungdoms brukermedvirkningsprogram blir brukt som standardkurs for unge brukermedvirkere.

Dette prosjektet har som mål å utvikle et konsolidert brukermedvirkningsprogram som er faglig forankret, utviklet av brukerne i samarbeid med fagfolk. Brukermedvirkningsprogrammet skall bestå av tre samlinger per år:
• En samling for nye brukermedvirkere
• En samling for viderekomne brukermedvirkere som nærmer seg det å være erfaringsformidler

Denne målsettingen skal oppnås gjennom en kartlegging som skal gi svar på hvilke mangler dagens opplæring av brukermedvirkere og erfaringsformidlere har og hvordan disse kan søkes tettet. Effekten vil være at alle barn og ungdom som opptrer som brukerrepresentanter og erfaringsformidlere på feltet psykisk helse, rus og barnevern, er skolert i det samme kvalitetssikrede programmet for opplæring av unge brukermedvirkere og erfaringsformidlere.

Hvorfor?
Nå som brukermedvirkning og fag skal verdsettes likt er det essensielt at også brukerorganisasjonene tar ansvar for at våre undervisnings- og opplæringsprogram er evidensbaserte, faglig sterke og at de innehar god og relevant brukermedvirkning. Dette prosjektet er et grep for å sørge for det.

Prosjekter